Eroare
 • XML Parsing Error at 1:747. Error 9: Invalid character
Bine ai venit, Vizitator
Username: Password: Amintește-mă
 • Page:
 • 1

SUBIECT: MED. FOX OLSZTYN - Atrakcyjna cena - Sprz?t medyczny - Sklep internetowy - Aparaty EKG

MED. FOX OLSZTYN - Atrakcyjna cena - Sprz?t medyczny - Sklep internetowy - Aparaty EKG acum 8 luni 3 săptămâni #6390

 • ysotujot
 • ysotujot's Avatar
 • Deconectat
 • Fresh Boarder
 • Posts: 1
 • Karma: 0
med.fox.olsztyn.pl - Atrakcyjna cena - Aparatura Medyczna - Sklep internetowy - Fotele ginekologiczne - http://med.fox.olsztyn.pl
Wszystkie z urz?dze?, które s? w naszej ofercie, posiada wips do rejestru wyrobów medycznych. Nasz sprz?t zosta? równie? wpisany w rejestrze produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz produktów biobójczych. Nasz firmowy sklep medyczny w Bielsku-Bia?ej, jest on dobr? okazj? aby samemu zobaczy? asortyment firmy. Du?? cz??? naszej produkcji eksportujemy do Francji czy Wielkiej Brytanii. Wysoka jako?? naszych produktów potwierdzaj? tak?e zdobyte nagrody, wyró?nienia czy certyfikaty. Pocz?tkowo nasza oferta nie by?a du?a – 6produktów, by w roku 2019 zwi?kszy? si? do ponad 300 produktów. Stajemy naprzeciw zapotrzebowaniom naszych klientów, sprzedaj?c sprz?t równie? pod indywidualne zamówienia. Firma Euro-Medical zajmuje si? tak?e projektowaniem produktów medycznych dla kardiologiii neurologii.
http://aparatekg.fox.olsztyn.pl/
http://szafa-medyczna.fox.olsztyn.pl/
http://uslugi.fox.olsztyn.pl/
Stale uczymy si? ci?gle nowych wyrobów, poznajemy nowatorskie pomys?y in?ynierów. Dzi?ki temu nasza oferta stale jest poszerzana przez co mo?emy zaskakiwa? Pa?stwa nowymi produktami. Wasze sugestie regularnie kszta?tuj? nasz? ch?? udoskonalania produktów jak i si?gania po nowe rozwi?zania.
Bogate do?wiadczenie nabyte w ci?gu kilku lat istnienia na rynku, kooperacja z firmami zagranicznymi, jak równie? dog??bne studiowanie sugestii naszych odbiorców, pozwalaj? nam sprzedawa? solidne, trwa?e jak równie? ergonomiczne wyroby. Sprawdzaj? si? one doskonale w wszelkiego rodzaju obiektach u?yteczno?ci pa?stwowej (na przyk?ad szko?y, szpitale, hospicja, Domy Pomocy Spo?ecznej, urz?dy itp..) a tak?e w prywatnych domach klientów indywidualnych. Dzi?ki dynamicznie pracuj?cemu dzia?owi technologiczno – konstrukcyjnemu, mo?emy wdra?a? do produkcji nowe technologie i produkty, tak aby sprosta? potrzebom klientów. Najwy?sza jako?? naszych produktów w po??czeniu z dobrymi cenami, tworzy kompleksow? ofert? dla naszych klientów.

http://ksiegowosc.fox.olsztyn.pl/
http://uslugi.fox.olsztyn.pl/
FOTELE ZABIEGOWE
Fotel zabiegowy FoZa Basic
Fotel zabiegowy FoZa Basic stosuje si? go jako fotel do pobierania krwi oraz do zabiegów medycznych. Mo?na na nim wykonywa? zabiegi pobierania krwi, zabiegi medyczne i okulistyczne, zabiegi onkologiczne. Fotel przeznaczony do wyposa?enie szpitali, zak?adów opieku?czo-leczniczych oraz pomaga? w opiece w domach prywatnych, {punktach oddawania krwi|punktów krwiodawstwa oraz gabinetów zabiegowych. Fotel zabiegowy s?u?y do:
bada? pacjentów,
wykonywania czynno?ci i zabiegów medycznych,
pobierania krwi,
wykonywanie innych bada? lekarskich.

http://sprzet-medyczny.razem24.pl
http://ssaki-medyczne.razem24.pl
http://szafa-lekarska.razem24.pl
{LAMPA BAKTERIOBÓJCZA|LAMPY BAKTERIOBÓJCZE|

Lampa bakteriobójcza przep?ywowa, to powa?ny sprz?t wykorzystywany powszechnie w placówkach szpitalnych a tak?e w prywatnych praktykach lekarskich. Przep?ywowy typ lamp umo?liwia obecno?? personelu w tym samym pomieszczeniu, w trakcie stosowania sprz?tu, co w jakim? stopniu u?atwia prac?. Lampa bakteriobójcza, zgodnie z jej nazw? s?u?y do dezynfekowania p?aszczyzn tudzie? przedmiotów, przy u?yciu promieniowania UV-C którym swoi?cie „dezaktywujemy” bakterie i wirusy. Ich popularno?? jest wywo?ana nie tylko wysok? u?yteczno?ci? w codziennej pracy personelów medycznych ale równie? faktem ogólnodost?pno?ci i wielu opcji, dopasowanych do potrzeb ka?dego klienta. Jest to wyrób, w naszej ocenie, absolutnie niezb?dny, gdy? relatywnie niskim kosztem pozwala na znacz?ce zwi?kszenie sterylno?ci jak i co za tym idzie bezpiecze?stwa w placówkach medycznych.

http://szafki-przylozkowe.razem24.pl
http://uslugi-medyczne.razem24.pl
http://vip.razem24.pl
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.169 seconds
Romān? (Romānia)English (United Kingdom)

Co?ul de cump?r?turi

Coşul dumneavoastră este gol.

Autentificare

Newsletter

Traducere automat?